Atpakaļzvans
Grozs
 • Jūsu grozs ir tukšs!

Personas datu apstrādes politika

Personas datu apstrādes politikas mērķis.

Personas datu apstrādes politikas mērķis ir īstenot Vispārējā datu aizsardzības regulas (General Data Protection Regulation – GDPR) prasības un sniegt fiziskai personai informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu.

Personas datu pārzinis un tā kontaktinformācija

Jūsu personas datus apstrādā pārzinis – SIA “Unisat”, vienotās reģistrācijas Nr. 40003542424, juridiskā adrese LV-1003, Rīga, Kalna iela 2.

SIA “Unisat” kontaktinformācija – tālrunis: 67144244, adrese: Rīgā, Kalna iela 2; e-pasts: info@unisat.lv.

Dokumenta piemērošanas sfēra

Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu.

Personas datu definīcijas, paskaidrojumi un datu kategorijas norādītas zemāk:

Nr. Datu kategorija Piemēri
1. Personas identifikācijas dati vārds, uzvārds, personas kods/ID, dzimšanas datums, pases Nr./ID numurs, saziņas valoda
2. Personas kontaktinformācija adrese, telefona numurs, e-pasta adrese
3. Klienta kontaktpersonu dati kontaktpersonas vārds, uzvārds, e-pasta adrese, telefona numurs
4. Klienta dati klienta līguma numurs, klienta numurs, klienta reģistrēšanas datums, statuss
5. Pakalpojuma dati servisa numurs, pakalpojuma nosaukums, pakalpojuma adrese, cena, atlaide, atlaides beigu termiņš
6. Pakalpojuma līguma dati līguma numurs, parakstīšanas / apstiprināšanas datums, veids, pielikuma numurs, pielikuma datums
7. Darījuma dati darījuma numurs, datums, darījuma nosaukums, veids, statuss, pakalpojuma, ierīkošanas informācija, pasūtījuma numurs
8. Preces pirkuma dati preces nosaukums, preces kods, pirkuma datums, pavadzīmes numurs, rēķina numurs, preces saņemšanas veids, cena, apmaksas veids, čeka informācija
9. Norēķinu dati norēķinu sistēmas konta numurs, bankas konta numurs, rēķina numurs, datums, summa, rēķina saņemšanas veids, apmaksas datums, parāda summa, parāda piedzīšanas informācija
10. Darba vieta Reģistracijas numurs, nosaukums, ienemamais amats, adrese, telefons, e-pasts
11. Piekrišanu informācija klienta izteiktās piekrišanas atzīme pa tēmām, piekrišanas datums un laiks, avots

Privātuma politika tiek piemērota privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:

 • Fizisku personu – klientu, darbinieku un citu pakalpojumu lietotāju (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem),
 • SIA “Unisat” biroja apmeklētājiem;
 • SIA “Unisat” veikala apmeklētājiem;
 • SIA “Unisat” uzturēto interneta mājaslapu apmeklētājiem;

SIA “Unisat“ rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievērojot Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību. Jūsu personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz Eiropas Savienības Vispārīgo datu aizsardzības regulu, Latvijas Republikas „Fizisko personu datu apstrādes likumu”, dažādos Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajos aktos iekļautajām speciālajām tiesību normām.

Normatīvie akti paredz, ka SIA Unisat ir tiesības apstrādāt Jūsu personas datus tikai tad, ja:

 • SIA Unisat ir iepriekš noteikusi Jūsu personas datu apstrādes nolūkus,
 • Jūsu personas datu apjomu, kas nepieciešams, lai sasniegtu iepriekš noteikto nolūku,
 • SIA Unisat ir juridisks pamats veikt Jūsu personas datu apstrādi,
 • SIA Unisat ir sniegusi Jums informāciju par Jūsu tiesībām personas datu apstrādes kontekstā.

Vispārējā kārtībā SIA Unisat apstrādā Jūsu personas datus pamatojoties uz:

 • līguma, kura līgumslēdzēja puse esat Jūs, izpildi vai pasākumu veikšanu pēc Jūsu pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas,
 • nepieciešamību izpildīt uz SIA Unisat attiecināmu juridisku pienākumu,
 • SIA Unisat vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanu,
 • Jūsu dotu piekrišanu Jūsu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem.

Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz personas datus un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

Personas datu apstrādes nolūki

SIA “Unisat” apstrādā personas datus pakalpojumu sniegšanai un preču pārdošanai:

 • klientu identificēšanai un piedāvājuma sagatavošanai;
 • līguma sagatavošanai, noslēgšanai, papildināšanai, pārslēgšanai un laušanai;
 • klientu apkalpošanai;
 • preču piegādei un pakalpojumu sniegšanai (līguma saistību izpildei);
 • pakalpojumu darbības nodrošināšanai / uzturēšanai;
 • preču un pakalpojumu uzlabošanai, jaunu preču un pakalpojumu attīstībai;
 • pakalpojumu lietošanas veicināšanai, reklamēšanai un izplatīšanai jeb komerciāliem nolūkiem;
 • iebildumu izskatīšanai un apstrādei;
 • klientu apmierinātības mērījumiem, noturēšanai, lojalitātes celšanai;
 • norēķinu administrēšanai;
 • parādu atgūšanai un piedziņai;
 • mājaslapu un uzturēšanai un darbības uzlabošanai.
 • biznesa plānošanai un analīzei:
 • uzskaitei, plānošanai un statistikai;
 • datu kvalitātes nodrošināšanai un efektivitātes mērīšanai;
 • atskaišu sagatavošanai;
 • klientu aptauju veikšanai.

SIA “Unisat” apstrādā personas datus informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā, kā arī citos specifiskos nolūkos, par kuriem Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus SIA “Unisat”.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

SIA “Unisat” apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

 • līguma noslēgšanai un izpildei – lai noslēgtu līgumu pēc Klienta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;
 • normatīvo aktu izpildei – lai izpildītu SIA “Unisat” saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktos pienākumus;
 • saskaņā ar Klienta – datu subjekta piekrišanu;
 • likumīgās (leģitīmās) intereses – lai realizētu no SIA “Unisat” un Klienta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas SIA “Unisat” leģitīmās (likumīgās) intereses.

SIA “Unisat” likumīgās (leģitīmās) intereses ir:

 • veikt komercdarbību;
 • pārbaudīt Klienta identitāti pirms līguma noslēgšanas vai klienta apkalpošanas laikā – telefoniski, elektroniski, klātienē;
 • nodrošināt līguma saistību izpildi;
 • novērst nepamatotus finansiālus riskus savai komercdarbībai (t.sk., veikt kredītriska novērtējumu pirms preču un pakalpojumu pārdošanas un līguma izpildes laikā);
 • saglabāt Klientu pieteikumus un iesniegumus par preču pirkumu un pakalpojumu sniegšanu, citus pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk., kas veikti mutiski, zvanot uz zvanu centriem, interneta mājas lapās un pašapkalpošanās vidē;
 • analizēt SIA “Unisat” mājaslapu, interneta vietņu un mobilo lietojumu darbību, izstrādāt un ieviest to uzlabojumus;
 • administrēt Klienta kontu SIA “Unisat” mājaslapās, interneta vietnēs un mobilajās lietotnēs;
 • veikt darbības Klientu noturēšanai;
 • segmentēt Klientu datu bāzi pakalpojumu efektīvākai nodrošināšanai;
 • izstrādāt un attīstīt preces un pakalpojumus;
 • reklamēt savas preces un pakalpojumus, nosūtot komerciālus paziņojumus;
 • nosūtīt citus ziņojumus par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei būtiskiem notikumiem, kā arī veikt Klientu aptaujas par precēm un pakalpojumiem un to lietošanas pieredzi;
 • informēt par izmaiņām pakalpojuma sniegšanas kārtībā un cenrādī;
 • Informēt Klientus par jaunumiem nozarē;
 • novērst krāpniecību;
 • nodrošināt korporatīvo pārvaldību, finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku;
 • nodrošināt efektīvus uzņēmuma pārvaldības procesus;
 • pakalpojumu sniegšanas un preču pārdošanas, un piegādes efektivitāti;
 • nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;
 • administrēt maksājumus;
 • administrēt savlaicīgi neveiktus maksājumus;
 • vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai;
 • informēt sabiedrību par savu darbību.

Gadījumos, kad SIA “Unisat” ir uzņēmējdarbības, komerciāla vai uz SIA “Unisat” vai trešās personas likumīgo interešu aizstāvību balstīta tiesiska interese apstrādāt Jūsu personas datus, Jūsu personas dati tiek apstrādāti „leģitīmo interešu ievērošanai”.

Zemāk Jūs varat iepazīties ar Jūsu personas datu apstrādes nolūkiem, juridisko pamatu un SIA “Unisat” leģitīmajām interesēm:

Kādēļ SIA “Unisat” apstrādā Jūsu personas datus: Kāds ir Jūsu personas datu apstrādes tiesiskais pamats: Kādas ir SIA “Unisat” leģitīmās intereses, apstrādājot Jūsu personas datus:
Pakalpojumu sniegšana
lai pārvaldītu darījumu attiecības ar klientu un klienta komercdarbību; klienta piekrišana; precīzas un aktuālas informācijas uzturēšana SIA “Unisat” informācijas sistēmās, datubāzēs un reģistros, t.sk. analizējot un vērtējot, kurš no SIA “Unisat” pakalpojumiem vai produktiem varētu Jūs interesēt, un piedāvājot tos Jums;
lai attīstītu un īstenotu mārketinga aktivitātes; līguma izpilde vai pasākumu īstenošana pirms līguma noslēgšanas; SIA “Unisat” esošo pakalpojumu un produktu pilnveidošana, un jaunu pakalpojumu un produktu izstrādāšana, kā arī maksas noteikšana par SIA “Unisat” piedāvātajiem pakalpojumiem un produktiem;
lai pētītu, kā klienti lieto SIA “Unisat” piedāvātos pakalpojumu un produktus; SIA “Unisat” vai trešās personas leģitīmās intereses; klientu kategoriju noteikšana SIA “Unisat” jaunajiem pakalpojumiem un produktiem;
lai komunicētu ar klientu par SIA “Unisat” piedāvātajiem pakalpojumiem un produktiem. uz SIA “Unisat” attiecināma juridiska pienākuma izpilde. Jūsu piekrišanas iegūšana, kad tā SIA “Unisat” ir nepieciešama, lai komunicētu ar Jums par SIA “Unisat” piedāvātajiem pakalpojumiem un produktiem;
efektivitātes nodrošināšana, kad SIA “Unisat” pilda juridiskos vai līgumiskos pienākumus.
Komercprakses pārvaldība
lai efektīvi un pareizi vadītu SIA “Unisat” uzņēmējdarbību – kas ietver sevī SIA “Unisat” finanšu stāvokļa, uzņēmējdarbības spēju, plānošanas pārvaldību, dažādu sistēmu un procesu pilnveidošanu un testēšanu, komunikācijas pārvaldību, korporatīvo pārvaldību, kā arī auditu un revīziju organizēšanu un īstenošanu. SIA “Unisat” vai trešās personas leģitīmās intereses; SIA “Unisat” darbības atbilstības nodrošināšana saskaņā ar uzraudzības iestāžu noteikumiem un rekomendācijām;
lai īstenotu SIA “Unisat” tiesības, kas noteiktas līgumos vai vienošanās. uz SIA “Unisat” attiecināma juridiska pienākuma izpilde. efektivitātes nodrošināšana, kad SIA “Unisat” pilda juridiskos vai līgumiskos pienākumus.
līguma izpilde vai pasākumu īstenošana pirms līguma noslēgšanas.

Personas datu saņēmēju kategorijas

SIA “Unisat” neizpauž trešajām personām Klienta personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, tajā skaitā, informāciju par saņemtajiem pakalpojumiem, izņemot:

 • ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram, bankai norēķinu ietvaros vai nodrošinātu pakalpojumu);
 • pasta sūtījumu izsūtīšana Klientiem;
 • saskaņā ar Klienta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
 • ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
 • ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos SIA “Unisat” likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi šīs SIA “Unisat” likumīgās intereses.

Personas datu glabāšanas ilgums

SIA “Unisat” glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar Klientu noslēgtais līgums;
 • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā SIA “Unisat” vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);
 • kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
 • kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Pēc tam, kad iepriekš minētie apstākļi izbeidzas, Klienta personas dati tiek dzēsti.

Piekļuve personas datiem un citas Klienta tiesības

Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi.

Klientam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt veikt to papildināšanu, labošanu, dzēšanu vai apstrādes ierobežošanu.

Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no SIA “Unisat” pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.

Ja klientam rodas priekšlikumi attiecībās uz SIA “Unisat” veikto personas datu apstrādi vai iebildumi, viņš ir tiesīgs iesniegt SIA “Unisat” ierosinājumu, atsauksmi, iesniegumu vai sūdzību. Iesniegumu vai sūdzību Jūs varat iesniegt Jums ērtākā veidā:

 • rakstveida formā klātienē SIA “Unisat” birojā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
 • nosūtot pa pastu (t.sk. kurjerpastu) papīra formā uz SIA “Unisat” korespondences adresi LV-1003, Rīgā, Kalna iela 2, nodrošinot, ka iesniegums ir parakstīts.
 • nosūtot elektroniski (atbilstoši Elektronisko dokumentu likuma 1.panta 2.punktam parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) uz e-pasta adresi info@unisat.lv.

Saņemot Klienta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, SIA “Unisat’ pārliecinās par Klienta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

SIA ‘Unisat” atbildi Klientam nosūta pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē, elektroniski parakstītu atbildi e-pastā pēc klienta pieprasījuma, pēc iespējas ņemot vērā Klienta norādīto atbildes saņemšanas veidu.

SIA ‘Unisat” nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Klienta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Klientam ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai par SIA “Unisat” veikto personas datu apstrādes darbību atbilstību normatīvo aktu prasībām fizisko personu datu aizsardzības jomā. Sūdzību Datu valsts inspekcijai iesniedz iesnieguma veidā:

 • ievietojot Datu valsts inspekcijas pasta kastē Blaumaņa ielā 11/13, Rīgā, 1.stāvā;
 • nosūtot elektroniski (atbilstoši Elektronisko dokumentu likuma 1.panta 2.punktam parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) uz e-pasta adresi info@dvi.gov.lv;
 • nosūtot pa pastu uz adresi Blaumaņa iela 11/13-15, Rīgā, LV-1011.

Klienta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt

Klients piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana (piemēram, pakalpojumu lietošanas paradumu datu analīze, individuāli sagatavota reklāma u.c.), var dot majas lapā www.unisat.lv, zvanot uz Klientu apkalpošanas zvanu centru 67144244, rakstot uz e-pastu info@unisat.lv vai klātienē SIA “Unisat” birojā .

Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota, tas ir – majas lapā www.unisat.lv, zvanot uz Klientu apkalpošanas zvanu centru 67144244, rakstot uz e-pastu info@unisat.lv vai klātienē SIA “Unisat” birojā , un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta.

Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.

Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

Saziņa ar Klientu

SIA “Unisat” veic saziņu ar Klientu, izmantojot Klienta norādīto kontaktinformāciju – telefona numuru, e-pasta adresi, pasta adresi.

Saziņu par pakalpojumu līgumsaistību izpildi SIA “Unisat” veic uz noslēgtā līguma pamata.

Saziņas laikā (ienākošie zvani, e-pasti) – SIA “Unisat” pārliecinās par Klienta identitāti pēc sekojošiem kritērijiem:

 • Telefona zvans: zvanītāja kontakttālrunis – vai ir norādīts līgumā; Klienta līguma Nr.; personas kods; vārds, uzvārds; pakalpojuma sniegšanas adrese;
 • E-pasts: rakstītāja e-pasts – vai ir norādīts līgumā; Klienta līguma Nr.; personas kods; vārds, uzvārds; pakalpojuma sniegšanas adrese;
 • Klātienē: personu apliecinošs dokuments;
 • Pasta sūtījumi;

Komerciāli paziņojumi

Saziņu par komerciāliem paziņojumiem par SIA “Unisat” veic saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteikto vai saskaņā ar Klienta piekrišanu.

Klienta dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam (arī pēc pakalpojumu līguma izbeigšanās).

SIA “Unisat” pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Klienta pieprasījums. Pieprasījuma apstrāde ir atkarīga no tehnoloģiskām iespējām, kas var būt līdz trijām diennaktīm.

Izsakot savu viedokli aptaujās un atstājot savu kontaktinformāciju Klients piekrīt, ka SIA “Unisat” var ar viņu sazināties, izmantojot sniegto kontaktinformāciju sakarā ar Klienta sniegto novērtējumu.

Sīkdatņu izmantošana

Šajā dokumentā ir aprakstīta sīkdatņu izmantošana www.unisat.lv tīmekļa vietnē, norādīti to lietošanas mērķi, kā arī lietotāju tiesības izvēlēties sīkdatņu lietošanu atbilstoši savām vajadzībām.

“Sīkdatnes” ir sīka apjoma informācija, kuras interneta vietne saglabā Jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad Jūs apmeklējat interneta vietni. Tā ļauj serverim apkopot informāciju no Jūsu pārlūka, tādējādi Jums vienmēr nav dati jāievada no jauna, kad Jūs atgriežaties interneta vietnē vai pārejat no vienas lapas uz citu. Sīkdatnes palīdz sniegt, uzlabot un aizsargāt UNISAT pakalpojumus, nodrošinot klienta vajadzībām piemērotākus risinājumus, kā arī ērtāku un drošāku lietošanas pieredzi.

Vairāk informācijas par to, kā darbojas sīkdatnes, ir pieejams interneta vietnē cookiecentral.com

Mūsu interneta vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu piedāvāto pakalpojumu kvalitāti. Mēs izmantojam sesijas sīkdatnes, pastāvīgās sīkdatnes un trešās puses (partneru) sīkdatnes, lai:

 • atpazītu jaunus vai agrākos Klientus;
 • atcerētos Jūsu ekrāna izvēles (preferences), piemēram, kontrasta krāsas uzstādījumus vai burtu izmērus;
 • atcerētos, vai Jūs esat (vai neesat) sniedzis piekrišanu mūsu sīkdatņu lietošanai šajā interneta vietnē;
 • anonīmi apkopotu statistiku par to, kā un kādus mūsu piedāvātos pakalpojumus Jūs esat meklējis;
 • nosūtītu reklāmu, kas Jums ir visatbilstošākā un vislabāk atbilst Jūsu interesēm. Sīkdatnes arī tiek lietotas, lai ierobežotu to, cik reižu Jūs redzat reklāmu, un lai palīdzētu izmērīt reklāmas kampaņas efektivitāti;
 • apkopotu uzticamu vietnes lietošanas informāciju, kas ļauj mums izmērīt, cik labi vietne atbilst tās lietotāju vajadzībām, un lai veiktu jebkādus nepieciešamos uzlabojumus;
 • analizētu tīmekļa vietnes apmeklēšanas intensitāti no noteiktiem ģeogrāfiskiem reģioniem.

UNISAT tīmekļa vietnē var tikt izmantota trešo pušu sīkdatņu informācija, lai izsekotu Jūsu darbības mūsu interneta vietnē, lai uzlabotu mūsu mārketinga pasākumus un nodrošinātu Jūs ar reklāmu, pamatojoties uz Jūsu apmeklējumu mūsu interneta vietnē.. Lietotājam var tikt parādīti atbilstošākie piedāvājumi arī sadarbības partneru interneta resursos. Šādai analīzei tiek lietoti šādi rīki:

Ja nevēlaties, lai Jūsu lietotajās ierīcēs tiktu izmantotas sīkdatnes, Jūs varat mainīt pārlūkprogrammas drošības iestatījumus. Izmaiņas drošības iestatījumos jāveic katrai pārlūkprogrammai atsevišķi un izmantotās iestatījumu metodes var atšķirties ne tikai atšķirīgām pārlūkprogrammām, bet arī atšķirīgām pārlūkprogrammu versijām.Tomēr atcerieties, ka bez sesijas sīkdatņu apstiprināšanas UNISAT tīmekļa vietnē, Jūs nevarēsiet pilnvērtīgi izmantot UNISAT pakalpojumus.

Lielākā daļa tīmekļa pārlūkprogrammu sākotnēji ir iestatītas tā, lai automātiski pieņemtu sīkdatnes. Jūs varat izmainīt iestatījumus, lai bloķētu sīkdatnes vai saņemtu brīdinājumus, kad sīkdatnes tiek sūtītas uz Jūsu iekārtu. Izlasiet pārlūkprogrammas lietošanas instrukcijas vai atveriet palīdzības ekrānu, lai uzzinātu vairāk par to, kā mainīt pārlūkprogrammas iestatījumus.

Plašāk par ES sīkdatņu normatīvajiem aktiem var uzzināt šeit: http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_lv.htm

Citi noteikumi

SIA “Unisat” mājaslapās var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko SIA “Unisat” nenes atbildību.

SIA “Unisat” ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, padarot pieejamu Klientam tā aktuālo versiju SIA “Unisat” mājaslapā www.unisat.lv.

SIA “Unisat” saglabā Personas datu apstrādes politikas iepriekšējās redakcijas un tās ir pieejamas pēc pieprasījumā, sūtot e-pastu uz info@unisat.lv.